K+K Autoservis Czech s.r.o.
U Okruhu 587, 252 50  Vestec
NONSTOP ASISTENCE +420 702 042 923
Ford

Podmínky soutěže

Obecné podmínky soutěže na sociální síti

1) Obecná ustanovení
a) Tyto obecné podmínky soutěže na sociální síti (dále jen „Podmínky“) stanoví závazná práva a povinnosti
účastníků soutěže na Facebookovém profilu https://www.facebook.com/FordKacmacek/ (dále jen
„Facebookový profil“), Instagramovém profilu https://www.instagram.com/ford_kacmacek/ (dále jen
„Instagramový profil“).
b) Pořadatelem soutěže je K+K Autoservis Czech s.r.o., se sídlem U Okruhu 587, 252 50 Vestec, IČO: 27401197,
DIČ: CZ27401197, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 110557 (dále
jen „Pořadatel“).
c) Pořadatel je oprávněn na svůj profil na sociální síti dle svého uvážení umístit příspěvek (dále jen „Soutěžní
příspěvek“), jehož obsahem je možnost návštěvníků profilu zúčastnit se soutěže (dále jen „Soutěž“) a vyhrát
určitou cenu v souladu s těmito Podmínkami.

2) Pravidla účasti v Soutěži
a) Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let, a to pouze jednou. Uvedením relevantního
komentáře k Soutěžnímu příspěvku v souladu s těmito Podmínkami a Pravidly soutěže, jak jsou stanovena níže,
se osoba stává účastníkem soutěže (dále jen „Účastník“) a vyjadřuje svůj souhlas s Podmínkami v aktuálním znění.
b) Pravidla účasti v konkrétní soutěži jsou stanovena v konkrétním Soutěžním příspěvku. Tato pravidla zpravidla
zahrnují soutěžní otázku nebo úkol, označení ceny/cen pro vítěze soutěže a dobu trvání soutěže (dále jen
„Pravidla soutěže“).
c) Komentáře přidané po skončení Soutěže nebudou do Soutěže zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo
prodloužit nebo zkrátit dobu konání soutěže podle vlastního uvážení i bez předchozího oznámení.

3) Princip soutěže
a) Výhercem soutěže se stane Účastník, který neporuší žádným způsobem Podmínky a bude vybrán podle
Pravidel soutěže, stanovených v konkrétním Soutěžním příspěvku.

4) Ceny
a) Ceny a počet výherců jsou uvedeny v konkrétním soutěžním příspěvku

5) Doba uchování údajů o účasti v Soutěži
a) Údaj o účasti Účastníka v Soutěži je Pořadatel oprávněn uchovávat po dobu od zahájení Soutěže do doby 1
roku po skončení této Soutěže. Po uplynutí této lhůty Pořadatel údaje o účasti Účastníka v Soutěži znehodnotí
tak, aby je nebylo možné užít jakýmkoli způsobem. Tím nevzniká Pořadateli povinnost smazat Soutěžní příspěvek,
včetně případného komentáře Účastníka na svém profilu na sociální síti. Účastník je však oprávněn svůj komentář
kdykoli po vyhodnocení soutěže odstranit sám.

6) Ochrana práv třetích osob a) Každý Účastník je povinen vystupovat na sociálních sítích sám za sebe a dbát oprávněných zájmů a práv třetích osob, zejména ve vztahu k jejich osobním údajům a právům na ochranu osobnosti. Uvedením komentáře na profilu na sociální síti Pořadatele dává Účastník Pořadateli jednoznačně najevo, že splnil podmínky tohoto odstavce, a že souhlasí s tím, že zcela odpovídá za porušení těchto práv.

7) Podmínky udělení ceny a vyhodnocení Soutěže
a) Výhercem se stane Účastník, který bude vybrán podle Pravidel soutěže, stanovených v konkrétním Soutěžním
příspěvku (dále jen „Výherce“). Soutěž může mít dle konkrétních Pravidel soutěže jednoho či více Výherců.
b) Pořadatel bude po vyhodnocení Soutěže Výherce informovat o výhře pod Soutěžním příspěvkem, nebo
prostřednictvím soukromé zprávy či emailu.
c) Právo na cenu Výherci zaniká v případě jakéhokoliv porušení těchto Podmínek.
d) Ceny udělené ze strany Pořadatele jsou nepřenosné na jinou osobu. Na ceny není právní nárok. Není možná
výměna ceny za hotovost, ani výměna za jinou cenu, stejně tak není možné vyměnit udělenou cenu za jiné
předměty či služby.
e) Pořadatel si vyhrazuje právo určit náhradní ceny.
f) Rozhodnutí Pořadatele jsou konečná a Účastník nemá právní nárok na žádný opravný prostředek proti
takovému rozhodnutí. Pořadatel není povinen poskytovat vysvětlení svých rozhodnutí či postupů či o těchto
rozhodnutích či postupech s Účastníkem jakkoli komunikovat.

8) Předání cen
a) Předání ceny se uskuteční zasláním na kontaktní email, či jiným způsobem na základě předchozí dohody.
b) Cena, která se vrátí Pořadateli, nebo která nemůže být předána Výherci (např. i z důvodu poskytnutí nesprávné
emailové adresy, na kterou má být cena zaslána), bude u Pořadatele ponechána po dobu 5 (pěti) dní od doby,
kdy byl výherce o výhře informován. Výherce je povinen v této lhůtě kontaktovat Pořadatele, aby si mohl výhru
převzít. Pokud výherce v 5 (pěti denní) lhůtě Pořadatele nekontaktuje, nemá již dále Pořadatel povinnost výhru
výherci poskytnout. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost a povinnost vůči osobě, která se o výhru včas
nepřihlásila.

9) Odpovědnost Pořadatele
a) Odpovědnost Pořadatele za výsledky Soutěže je omezena těmito Podmínkami. Pořadatel není vázán při
vyhodnocení Soutěže žádným názorem, podnětem či připomínkou ze strany Účastníků či třetích osob ani není
povinen své rozhodnutí jakkoli vysvětlovat.
b) Pořadatel při pořádání Soutěže a při vyhodnocení Soutěže jedná v dobré víře, že veškeré informace poskytnuté
Účastníky Soutěže (včetně jejich emailové adresy, nebo kontaktního telefonu) jsou pravdivé. V případě, že na
základě nepravdivě poskytnutých informací dojde k poškození práv třetích osob, nepřebírá Pořadatel za porušení
těchto práv odpovědnost.

10) Závěrečná ustanovení
a) Pořadatel neodpovídá za události mimo svou kontrolu a za události, které nemohl při vynaložení odborné péče
předvídat, zejména události mimo kontrolu Pořadatele, mající vliv na kvalitu či způsob doručení ceny.
b) Ochrana osobních údajů. Pořadatel, který je správcem osobních údajů1, bude nakládat s poskytnutými
osobními údaji Účastníků v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v akt. znění a
nařízením GDPR2. Poskytnuté osobní údaje v rozsahu zejména jméno, příjmení, email, případně obsah příspěvku,
bude zpracovávat Pořadatel, a to za účelem provozu, vyhodnocení a uzavření této Soutěže. Zpracovávání
poskytnutých osobních údajů se může dít automatizovaně či jinými prostředky. Poskytnuté osobní údaje bude
Pořadatel zpracovávat po dobu od zahájení Soutěže do doby 1 roku po skončení této Soutěže. Právním základem
zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm.
b) GDPR. Předáním osobních údajů pro potřeby Soutěže souhlasí Účastník s tím, že je Pořadatel oprávněn
zveřejnit jméno a příjmení Výherců v Soutěži. Pořadatel je oprávněn používat Účastníkem zaslané osobní údaje,
včetně jména, příjmení, emailové adresy, které byly uvedeno při odpovědi, za účelem zasílání občasných
informací a novinek o činnosti a službách Pořadatele na základě článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Proti tomuto
využití svých osobních údajů je každý Účastník oprávněn vznést kdykoli námitku na emailovou adresu
info@kacmacek.cz či na adresu sídla Pořadatele. Poskytnutí osobních údajů a souhlas se zveřejněním osobních
údajů Výherců v Soutěži je dobrovolný. Pořadatel nebude předávat osobní údaje žádnému smluvnímu příjemci s
výjimkou rozesílání občasných obchodních sdělení formou emailu. Pořadatel nemá v úmyslu předat osobní údaje
do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Účastník má právo požadovat od Pořadatele přístup k osobním
údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i
právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pořadatel neprovádí
automatizované rozhodování, včetně profilování. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na
webových stránkách Pořadatele https://www.fordkacmacek.cz/.
c) Pořadatel je oprávněn v případě podezření na porušení Podmínek Účastníkem nebo v případě skutečného
porušení Podmínek Účastníkem, obecně závazných právních předpisů, práv třetích osob či v případě podezření
na jednání či skutečného jednání Účastníků v rozporu s dobrými mravy a oprávněnými zájmy třetích osob tohoto
Účastníka vyloučit ze Soutěže, a to bez předchozího oznámení. Proti rozhodnutí Pořadatele o vyloučení Účastníka
ze Soutěže není přípustný opravný prostředek.
d) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto Podmínky, a to k datu oznámení takové změny. V takovém
případě nové znění Podmínek nahrazuje stávající znění, a to k datu účinnosti nového znění. Pořadatel si vyhrazuje
právo kdykoli ukončit bez náhrady Soutěž na základě oznámení i před datem uvedeným v Soutěžním příspěvku.
V takovém případě není Pořadatel povinen provést vyhodnocení Soutěže ani udělit ceny.
e) Tyto Podmínky a právní vztahy z nich vyplývající a další právní vztahy vzniklé mezi Pořadatelem a Účastníkem
za trvání Soutěže nebo v souvislosti s ní se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

11) Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 12.3.2021.1 - Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou: email info@kacmacek.cz, adresa: U Okruhu 587, 252 50 Vestec.
2 - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) /, (dále jen
„GDPR“). Strana 3 (celkem 3) „Veřejné“

Zavolat
zpět
Tato stránka používá cookies

Tato stránka používá cookies, které slouží pro zlepšení uživatelského zážitku, k analytice i cílení reklamy.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.